ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย พร้อมด้วย ภญ. ภิญญดา โชติชินเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย พร้อมด้วย ภญ. ภิญญดา โชติชินเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ภก. เสกสม  ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และบริษัท  สหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย ภญ. ภิญญดา โชติชินเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารRead more
อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ พร้อมด้วยท่านเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ พร้อมด้วยท่านเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ พร้อมด้วยท่านเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือในการร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ)    Read more
แพทย์แผนไทย สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยและสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา และคุณณัฐภณ ไตรศรีศิลป์ บุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

แพทย์แผนไทย สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยและสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา และคุณณัฐภณ ไตรศรีศิลป์ บุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. แพทย์แผนไทย สมบัติ  ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยและสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา พร้อมด้วย คุณณัฐภณ  ไตรศรีศิลป์ บุตรชาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่และปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองRead more
คุณสิริพร ไชยวรรณ์ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ คุณพิไลพร เกียรติรุ่งวิไลกุล จากบริษัทกานต์ เฮอเบอร์ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยทางเครื่องสำอางร่วมกันกับผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณสิริพร ไชยวรรณ์ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ คุณพิไลพร เกียรติรุ่งวิไลกุล จากบริษัทกานต์ เฮอเบอร์ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยทางเครื่องสำอางร่วมกันกับผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. คุณสิริพร  ไชยวรรณ์ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณพิไลพร  เกียรติรุ่งวิไลกุล และสามี ผู้ประกอบการจากบริษัทกานต์ เฮอเบอร์ เข้าพบและปรึกษาหารือเพื่อขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการวิจัยทางเครื่องสำอางเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก สวทช. ในโครงการ ITAP กับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่Read more
รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณโชติกา บุณยนิตย์ พร้อมด้วยคุณรังสฤษฎิ์ คุณวุฒิ จากบริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณโชติกา บุณยนิตย์ พร้อมด้วยคุณรังสฤษฎิ์ คุณวุฒิ จากบริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร  บุณยนิตย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณโชติกา  บุณยนิตย์ พร้อมด้วยคุณรังสฤษฎิ์  คุณวุฒิ จากบริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่และปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เกี่ยวกับการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองRead more
ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารของศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ได้นำคุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Succevo Co. พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบอาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารของศูนย์วิจัยมาโนเซ่ ได้นำคุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Succevo Co. พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบอาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อยและศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้นำคุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Succevo Co. พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบอาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดอบรม รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่Read more
คุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Succevo พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน  ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Succevo พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 10.00 น. คุณโจเคน ซีฟราย ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Succevo พร้อมด้วยคุณเซบาสเตียน ซีฟราย หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ คุณวิไลวรรณ ชโรเดอร์ อดีตที่ปรึกษาของ Bayern International (BI) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Manose Co. และ Succevo Co. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช มโนสร้อย ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มโนสร้อย และ อาจารย์ ดร.วรเดช  มโนสร้อย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์ กิจดำรงธรรม ให้การต้อนรับRead more
คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา จากสำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะ และคุณปิยะเดช กัลยาณมิตร จากบริษัทเชียงใหม่เฟรช ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมะม่วงมหาชนก ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา จากสำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะ และคุณปิยะเดช กัลยาณมิตร จากบริษัทเชียงใหม่เฟรช ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมะม่วงมหาชนก ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

             เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา จากสำนักประสานงานชุดโครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” สังกัด สำนักงานคณะกรรม การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะ และคุณปิยะเดช กัลยาณมิตร จากบริษัทเชียงใหม่เฟรช ได้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อรับฟังความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเรื่องงานวิจัยมะม่วงมหาชนก กับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา จันทร์คำปัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่Read more
รองศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรยูกิ อาคาซาว่า จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีวัสดุ วิทยาเขตฟูนาบาชิ มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือในงานวิจัยกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย

รองศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรยูกิ อาคาซาว่า จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีวัสดุ วิทยาเขตฟูนาบาชิ มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือในงานวิจัยกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 10-00 ถึง 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฮิโรยูกิ  อาคาซาว่า จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีวัสดุ วิทยาเขตฟูนาบาชิ มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช  มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา  มโนสร้อย ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันกับศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช  มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา  มโนสร้อย และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และมี อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์  กิจดำรงธรรมร่วมให้การต้อนรับRead more
คุณพิชามญชุ์ อุสาหะ และคุณอภิชาติ รัตนสถิตย์ จากบริษัทเอสเธติคพลัส จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือความร่วมมือทางธุรกิจกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณพิชามญชุ์ อุสาหะ และคุณอภิชาติ รัตนสถิตย์ จากบริษัทเอสเธติคพลัส จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือความร่วมมือทางธุรกิจกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. คุณพิชามญชุ์ อุสาหะ และคุณอภิชาติ  รัตนสถิตย์ จากบริษัทเอสเธติคพลัส จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และปรึกษาหารือความร่วมมือทางธุรกิจกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เชียงใหม่  Read more