ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and the 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33)

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and the 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการบริหารและผู้จัดการ) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) ซึ่งจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมเดอะเบอร์กเล่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เข้าร่วมเสวนาในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เข้าร่วมเสวนาในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา “กว่าจะได้งานวิจัยที่พร้อมจะขายจริงในเชิงพาณิชย์” ในลงนามพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  Read more
ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่งดังนี้

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติอื่นๆ 1. มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือชีวเคมีหรือเภสัชศาสตร์ 2. มีความรู้ทางด้านเพาะเลี้ยงเซลล์/การใช้สัตว์ทดลอง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. มีบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติที่ดีและสุภาพเรียบร้อย 4. มีความขยันขันแข็งและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 5. ผู้สมัครที่เป็นชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น 6. ไม่เคยถูกไล่ออก / ถูกปลดออก จากสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยสาเหตุการกระทําผิดทางวินัย 7. ไม่เคยต้องโทษทางอาญา ยกเว้น ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่เกิดจากความประมาท 8. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอันสังคมรังเกียจ 9. ต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 10. ต้องมีพฤติกรรมและจิตใจอันเป็นปกติ 11. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววาสนา หลวงธิ หรือนางศิรินันท์ ฟูตั๋น ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เลขที่ 179 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทร. 053 270182, 270041 (เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.) หรือทาง e-mail : manose.researchcenter@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถ ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.manose.co ในหัวข้อกิจกรรม (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด ใบสมัคร(.pdf)Read more
คุณณัฏนรา จุลเวช กรรมการผู้จัดการบริษัท ชนาวา จำกัด และคุณอรุณี มินตาไพสิฐ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณณัฏนรา จุลเวช กรรมการผู้จัดการบริษัท ชนาวา จำกัด และคุณอรุณี มินตาไพสิฐ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 –- 11.00 น. คุณณัฏนรา จุลเวช กรรมการผู้จัดการบริษัท ชนาวา จำกัด และคุณอรุณี มินตาไพสิฐ ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่    Read more
ผู้บริหารและคณะจากบริษัท บางกอก แล็บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด (BLC) จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้บริหารและคณะจากบริษัท บางกอก แล็บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด (BLC) จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ภก.ศุภชัย สายบัว (ผู้อำนวยการโรงงาน) ดร.ภญ. นรินทร บูรณปรีชา (ผู้จัดการศูนย์วิจัย BLC) ภก.นพพล พิชญอัครกุล (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานวิจัย) และ ภญ.รัชนี จิตกล้า จากบางกอก แล็บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด (BLC) จ.ราชบุรี  ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและงานวิจัยร่วมกันกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่    Read more
นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.  นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยคณะทำงานจำนวน 5 ท่าน ได้มาติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและความพร้อมของสองโครงการวิจัยที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข        Read more
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (กยส.) และ นพ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ โรงพยาบาลพญาไท เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (กยส.) และ นพ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ โรงพยาบาลพญาไท เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.  ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการแพทย์และธุรกิจต่างประเทศ (เครือโรงพยาบาลพญาไท) ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือสามฝ่ายทางวิชาการระหว่างมาโนเซ่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย CIC (ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอาง)

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือสามฝ่ายทางวิชาการระหว่างมาโนเซ่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย CIC (ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอาง)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 3 ฝ่าย ระหว่างศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่โดยอาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีและบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด โดยอาจารย์วันชัย จงศรีสวัสดิ์ เพื่อการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (CIC-NCU) ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    Read more
ภญ.เนาวรัตน์  สนั่นพานิชกุล (กรรมการผู้จัดการ) จากบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด), พญ. ธมนต์พร ชัยศิริรัตน์ จากธมนต์พรคลินิกเวชกรรม และคุณธนพล ฟูศรีเจริญ จาก บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภญ.เนาวรัตน์ สนั่นพานิชกุล (กรรมการผู้จัดการ) จากบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด), พญ. ธมนต์พร ชัยศิริรัตน์ จากธมนต์พรคลินิกเวชกรรม และคุณธนพล ฟูศรีเจริญ จาก บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.  ภญ.เนาวรัตน์  สนั่นพานิชกุล (กรรมการผู้จัดการ) จากบริษัท โอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด) พร้อมด้วยพญ. ธมนต์พร ชัยศิริรัตน์ จากธมนต์พรคลินิกเวชกรรม และคุณธนพล ฟูศรีเจริญ จากบริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)  Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญไปประชุมที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญไปประชุมที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ได้รับเชิญโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมและร่วมประชุมในโครงการวิจัยหญ้ารีแพร์ (ฮี๋ยุ่ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีRead more