ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญไปประชุมที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญไปประชุมที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ได้รับเชิญโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมและร่วมประชุมในโครงการวิจัยหญ้ารีแพร์ (ฮี๋ยุ่ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีRead more
ภญ. วลัยลักษณ์  วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด  จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภญ. วลัยลักษณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

          เมื่อวันที่ 8  เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น.   ภญ. วลัยลักษณ์  วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด จ.ปทุมธานี ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)  Read more
คุณปัญญา  รอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. นอร์ทวินด์ วิว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณปัญญา รอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. นอร์ทวินด์ วิว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. คุณปัญญา  รอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. นอร์ทวินด์ วิว   ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เดินทางไปร่วมประชุมและดูงาน ณ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้เดินทางไปร่วมประชุมและดูงาน ณ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

          ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่  พร้อมด้วย ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิเมด จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมนอกสถานที่รวมทั้งปรึกษาหารือการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานของคณะผู้บริหารมาโนเซ่และกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    Read more
ผศ.ดร.ทพญ. เกศรา ปัทมพันธุ์ และ ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

ผศ.ดร.ทพญ. เกศรา ปัทมพันธุ์ และ ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.  ผศ.ดร.ทพญ. เกศรา ปัทมพันธุ์ (อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา (อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้มารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่ได้เคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่  Read more
เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก ศิษย์เก่า และคุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก ศิษย์เก่า และคุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก อดีตศิษย์ (ผศ.ดร.ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช, นางสาวชลดา คำโน) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และคุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี (บุคลากรจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่    Read more
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเจ้าของ บริษัท จิราจินนา จำกัด (จังหวัดเชียงราย) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเจ้าของ บริษัท จิราจินนา จำกัด (จังหวัดเชียงราย) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) ได้พาคุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล เจ้าของบริษัท จิราจินนา จำกัด (จังหวัดเชียงราย) และคุณธนิสกานต์ พุทธรักษา (เจ้าหน้าที่) เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)  Read more
คุณชีวพัฒน์ ไพรัชพินทุ์ และ คุณคณิศร เมธาภูมิโสภณ จาก บริษัท สตาร์ รู๊ท ทราเวล แอนด์ โกลบอล เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณชีวพัฒน์ ไพรัชพินทุ์ และ คุณคณิศร เมธาภูมิโสภณ จาก บริษัท สตาร์ รู๊ท ทราเวล แอนด์ โกลบอล เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. คุณชีวพัฒน์ ไพรัชพินทุ์ และ คุณคณิศร เมธาภูมิโสภณ จาก บริษัท สตาร์ รู๊ท ทราเวล แอนด์ โกลบอล เซอร์วิส จำกัด  ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)    Read more
พล.ต.ต. ฉกาจ มาลารักษ์ และคุณไอยศิฎางคม์ มาลารักษ์ จาก บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

พล.ต.ต. ฉกาจ มาลารักษ์ และคุณไอยศิฎางคม์ มาลารักษ์ จาก บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่  12  เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.00 น. พล.ต.ต. ฉกาจ มาลารักษ์ และคุณไอยศิฎางคม์ มาลารักษ์ จาก บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด  ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารมาโนเซ่) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการมาโนเซ่)    Read more
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ ICPHS 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ ICPHS 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of Pharmacy and Health Sciences 2016 (ICPHS 2016) ซึ่งจัดโดย  Faculty of Pharmacy and Health Sciences, Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak, Ipoh, Perak, Malaysia ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2559 ณ เมือง Ipoh ประเทศมาเลเซีย  Read more