อ. ดร. ภก. วรพงษ์ กิจดำรงธรรม
(วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์)
หัวหน้าฝ่ายเภสัชเคมี