นายอานนท์ ฤกษ์งาม
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)
นักวิจัย