นายกีรติ อภิวงศ์
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
นักวิจัย