นายพิศิษฐ์ ใจนนถีย์
(อนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)
หัวหน้าฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัด