นางสาวสรารัตน์ เลิศคำ
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลตำรับยาและสมุนไพร