อ. ดร. ภญ. จริญญา จันทร์คำปัน(วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์)หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม