นางสาววาสนา หลวงธิ
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด)
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานงานบริการ
ธุรการและลูกค้าสัมพันธ์