นางสาวญารวี นาจรัส
(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
นักวิจัย