นางสาวกาญจน์กมล สินปักษา
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์)
นักวิจัย