นางสาวเมทินี คำเวียง
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์)
นักวิจัย