นางสาววรัญญา โยทองยศ
(วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาการสมุนไพร)
นักวิจัย