อ. ดร. ภญ. จริญญา จันทร์คำปัน
(วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา