ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม จากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยครอบครัว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช ทองงาม จากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยครอบครัว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม จาก…continue reading →
คุณคุ้มเครือ สุวรรณศรี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณคุ้มเครือ สุวรรณศรี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. คุณคุ้มเครือ สุวรรณศรี ได้เข้าเยี่ยม…continue reading →
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย, ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อยและคณะ เมื่อครั้งรับราชการที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และปัจจุบันเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และอาจารย์ประจำที่สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย, ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อยและคณะ เมื่อครั้งรับราชการที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และปัจจุบันเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และอาจารย์ประจำที่สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

สิทธิบัตรเรื่อง “อาหารผสมฮอร์โมนเพศสำหรับใช้เปลี่ยนเพศปลา” เป็นสิทธิบัตรที่ได้จากผลงานวิจัยกา…continue reading →
อาจารย์พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ และคุณธนดล ศรีภักดี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

อาจารย์พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ และคุณธนดล ศรีภักดี ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. อาจารย์พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ และ คุณธนด…continue reading →
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.30 – 12.00 น. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพแล…continue reading →
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม จากภาควิชา ทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช ทองงาม จากภาควิชา ทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วีรนุช  ทองงาม…continue reading →