ดร.ภญ. รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) จาก GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์ มาดำหัวและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ดร.ภญ. รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) จาก GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์ มาดำหัวและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.10 น. ดร. ภญ. รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์อาวุโส จาก GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์  ได้มาดำหัว เยี่ยมชมและปรึกษาหารือ กับ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ Read more
คุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี พร้อมด้วยบุตรชาย มารดน้ำดำหัวและปรึกษาหารืองานวิจัยเรื่องทุเรียนเทศกับผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี พร้อมด้วยบุตรชาย มารดน้ำดำหัวและปรึกษาหารืองานวิจัยเรื่องทุเรียนเทศกับผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 คุณอัญชิสา รุ่งเรืองศรี บุคลากรจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุตรชาย เด็กชาย ปกครอง ศิริต์ มารดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอคำปรึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนเทศต้านมะเร็งกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่Read more
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มารดน้ำดำหัวผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มารดน้ำดำหัวผู้บริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 อาจารย์ทักษอร รัตนยุวัน และอาจารย์ดร. ศราวุธ  แรมจันทร์ คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในโอกาสสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่  Read more
คุณกาญจณา วัฒนกุลจรัส คุณสุมนชัย ภาสเวคิน และคุณรัตนา ภาสเวคิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณกาญจณา วัฒนกุลจรัส คุณสุมนชัย ภาสเวคิน และคุณรัตนา ภาสเวคิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. คุณกาญจณา วัฒนกุลจรัส คุณสุมนชัย ภาสเวคิน และคุณรัตนา ภาสเวคิน ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ)       Read more
เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและศิษย์เก่าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและศิษย์เก่าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 น. เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและศิษย์เก่า (นางสาวชลดา คำโน) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่Read more
ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวการเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวการเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) พร้อมคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่รวม 7 คน จากศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวการเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  โดยมีคุณปอย ตรีชฎา มาสมัครเป็นนักศึกษาคนแรกของหลักสูตรนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่Read more
คุณปอย ตรีชฎาและคณะจากบริษัท เฟอร์ฟู จำกัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณปอย ตรีชฎาและคณะจากบริษัท เฟอร์ฟู จำกัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. คุณปอย ตรีชฎา พร้อมคณะประกอบด้วย นางสาวณภัทร สุวรรณมงคล (ผู้จัดการทั่วไป) นางสาวชมพูนุท แสงชาติ (ผู้ช่วยการตลาด) และนายนที ชวนชม จากบริษัท เฟอร์ฟู จำกัด กรุงเทพฯ มาปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม    Read more
ศาสตราจารย์ โตชิโอะ ซาไก และคณะจำนวนรวม 6 คน จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ศาสตราจารย์ โตชิโอะ ซาไก และคณะจำนวนรวม 6 คน จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ โตชิโอะ ซาไก พร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย นางสาวนัทซูนา อิโตะ และนักศึกษา 4 คนคือ นางสาวริก้า ซาโตะ นางสาวมิน่า โอคูนิ นายมิโนรุ ฟูกูดะและนายฮิซูกิ ทาโอกะ รวม 6 คน จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น มาปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) และนายวรเดช มโนสร้อย ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมRead more
ผู้บริหารและคณะทำงานจากบริษัท Centasia Co., Ltd กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้บริหารและคณะทำงานจากบริษัท Centasia Co., Ltd กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. คุณสุวิทย์ ดวงพิชชากุล (ประธานกรรมการบริษัท) คุณศุภฤกษ์ ดวงพิชชากุล (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำสาขา) และคุณภัทริน สายปัญญา (เจ้าหน้าที่การตลาด) จากบริษัท Centasia Co., Ltd.  กรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) Read more
เจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ

เจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 7 - 25 มกราคม 2558 ศ.ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศ.ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ได้เดินทางไป เจรจาความร่วมมือระหว่างบริษัท ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ กับบริษัท Ginsana (Switzerland), มหาวิทยาลัย Tubingen ประเทศเยอรมนี และ Aying Apotheke ในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ร่วมกับ Prof. Rolf Werner, Mrs. Sarah Hueller, Dr. Fabio Soldati และ Prof. Friedrich Goetz ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ บริษัทศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยมีบุคคลากรจาก Ginsana ซึ่งได้แก่ Dr. Fabrizio Camponovo, Dr. Alberto Vignutelli, Dr. Gian Luca Ligas, Dr. Giulia Bacchio และ Dr. Elisa Ranieri รวมทั้ง Dr. Roland Henneberg จาก Aying Apotheke เข้าร่วมประชุมด้วยRead more