บุคลากรจาก Institute of Chinese Herbal Medicine, Hubei Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

บุคลากรจาก Institute of Chinese Herbal Medicine, Hubei Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กั๋ว เจี๋ย, คุณหยูว จินเหวิน  และคุณหลิว ไห่หัว จาก Institute of Chinese Herbal Medicine, Hubei Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือความร่วมมือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่    Read more
อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา (คุณสุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) และบุตรชาย (คุณอนุตร ฉัตรศิริกุล และคุณอนวัช ฉัตรศิริกุล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา (คุณสุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) และบุตรชาย (คุณอนุตร ฉัตรศิริกุล และคุณอนวัช ฉัตรศิริกุล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.00-12.40 น. อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา (คุณสุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) และบุตรชาย (คุณอนุตร ฉัตรศิริกุล และคุณอนวัช ฉัตรศิริกุล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของศูนย์วิจัย กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่          Read more
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ภก. กิตติกานต์ มงคลศิริ คุณพิรุณ อินตา และ คุณนลินาถ จ่าภา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่       Read more
อาจารย์ ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณวรัฐพร งามเงิน กรรมการบริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์ ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณวรัฐพร งามเงิน กรรมการบริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. อาจารย์ ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณวรัฐพร งามเงิน กรรมการบริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้านวัตกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดสากล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่Read more
ภญ. พวงผกา ชัยวรพงศา จากโรงพยาบาลเฮนรี ฟอร์ด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณพรทิพย์ เพ็งอุ่น เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภญ. พวงผกา ชัยวรพงศา จากโรงพยาบาลเฮนรี ฟอร์ด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณพรทิพย์ เพ็งอุ่น เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. ภญ. พวงผกา ชัยวรพงศา จากโรงพยาบาลเฮนรี ฟอร์ด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณพรทิพย์ เพ็งอุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลชั่นไล่ยุงจากสมุนไพรไทย กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่           Read more
นางมนทิรา เจียรนัยกุลวานิช มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เยี่ยมผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

นางมนทิรา เจียรนัยกุลวานิช มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เยี่ยมผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 15.30-16.30 น. นางมนทิรา เจียรนัยกุลวานิช มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เยี่ยมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่             Read more
คุณนราพงค์ ชมภูธัญ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ได้นำผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและความงาม จากโครงการ “Business Development Bootcamp” มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณนราพงค์ ชมภูธัญ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ได้นำผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและความงาม จากโครงการ “Business Development Bootcamp” มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. คุณนราพงค์ ชมภูธัญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท Navis Plus Co., Ltd. ที่ปรึกษาเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ได้นำผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและความงาม จากโครงการ “Business Development Bootcamp” เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือ/สอบถามข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์/ทดสอบ ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ให้บริการ กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่           Read more
คุณวาศรินทร์ จึงสุวดี จากบริษัท เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณวาศรินทร์ จึงสุวดี จากบริษัท เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. คุณวาศรินทร์ จึงสุวดี จากบริษัท เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และโอกาสความร่วมมือในอนาคต กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562

อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 -10.30 น. อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นตัวแทนจากท่านอธิการบดีเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและในโอกาสความร่วมมือในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ มาโนเซ่ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นร่วมกันทำบุญ ณ วัดดอนจั่น และร่วมสมทบทุนบริจาคสิ่งของให้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า โรงเรียนวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      Read more