ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ประธานหลักสูตร /ประธานสาขา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา จันทร์คำปัน และ อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์ กิจดำรงธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ประธานหลักสูตร /ประธานสาขา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา จันทร์คำปัน และ อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์ กิจดำรงธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ประธานสาขาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา จันทร์คำปัน และ อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์ กิจดำรงธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  Read more
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 7 คน เข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม และดูงานฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรของประเทศไทย “Manosroi III” และฐานข้อมูลสมุนไพรใช้ทางเครื่องสำอาง (TMPCD) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 7 คน เข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม และดูงานฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรของประเทศไทย “Manosroi III” และฐานข้อมูลสมุนไพรใช้ทางเครื่องสำอาง (TMPCD) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. นักศึกษาปริญญาโท ในหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 7 คน เข้ารับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา จันทร์คำปัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา / หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ และ อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์ กิจดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายเภสัชเคมีศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และชมการสาธิตการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ / เทคโนโลยีเภสัชกรรม จากนักวิจัยฝ่ายเภสัชเคมีและนักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งชมการสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร “Manosroi III” และฐานข้อมูลสมุนไพรใช้ทางเครื่องสำอาง (TMPCD) โดยนักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร นางสาวเดือนศิริ คำออน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่  Read more
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับ keynote speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “นวัตกรรมและการพัฒนาอาหาร และเทคโนโลยีเภสัชกรรม” โดยเป็นตัวแทน ของมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 สถาบันทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ Jiangsu Foods and Pharmaceutical science (JFPS) College ณ เมือง HuaiAn และ China Pharmaceutical University (CPU) ณ เมือง Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับ keynote speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “นวัตกรรมและการพัฒนาอาหาร และเทคโนโลยีเภสัชกรรม” โดยเป็นตัวแทน ของมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 สถาบันทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ Jiangsu Foods and Pharmaceutical science (JFPS) College ณ เมือง HuaiAn และ China Pharmaceutical University (CPU) ณ เมือง Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ จากศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรระดับ Keynote Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Innovation and Development of Food and Pharmacuetical Sciences and Technologies, และเป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 ซึ่งได้แก่ Jiangsu Foods and Pharmaceutical Science College (JFPS) ณ เมือง HuaiAn และ China Pharmaceutical University (CPU) ณ เมือง Nanjing ประเทศจีน รายละเอียดในการไปครั้งนี้มีดังนี้ : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ไปเจรจาเพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ กับ Jiangsu Foods and Pharmaceutical Science College (JFPS) ณ เมือง HuaiAn สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นวิทยากรระดับ Keynote Speakers…Read more
ภก. เสกสม  ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย คุณจิรศักดิ์  จรัสแสนประเสริฐ และ คุณพิมพิกา  สมฤทธิ์ จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย คุณจิรศักดิ์ จรัสแสนประเสริฐ และ คุณพิมพิกา สมฤทธิ์ จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. ภก. เสกสม  ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย คุณจิรศักดิ์  จรัสแสนประเสริฐ และคุณพิมพิกา  สมฤทธิ์  จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และบริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ของมาโนเซ่ กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  Read more
ศาสตราจารย์ ดร. พอล ดับบลิวเอส เฮง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ คุณแพทริเซีย เฮง, ภรรยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ศาสตราจารย์ ดร. พอล ดับบลิวเอส เฮง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ คุณแพทริเซีย เฮง, ภรรยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์พอล ดัวบลิวเอส เฮง และ คุณแพทริเซีย เฮง, ภรรยา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมี อาจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ อาจารย์ ดร.ภญ.เทพิน  จันทร์มหเสถียร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.จริญญา  จันทร์คำปัน และ อาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์  กิจดำรงธรรม ให้การต้อนรับ  Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น. ผศ.ดร. สมชาย  จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในงานวิจัยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  Read more
คุณยูสุเกะ ยามาคิตะ ผู้จัดการและผู้แทนฝ่ายขายจาก บริษัท อินาบาตะ ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณยูสุเกะ ยามาคิตะ ผู้จัดการและผู้แทนฝ่ายขายจาก บริษัท อินาบาตะ ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น. คุณยูสุเกะ  ยามะคิตะ ผู้จัดการ และคุณศุลีพร  พัฒนประดิษฐ์ ผู้แทนฝ่ายขาย ของบริษัท อินาบาตะ ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเรื่องการตลาดของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ของมาโนเซ่ กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    Read more
อาจารย์เสวตร์  ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นำประธานกลุ่มบริษัทหนองไฮ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นำประธานกลุ่มบริษัทหนองไฮ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์เสวตร์  ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และอาจารย์นีรนาท ตาจุมปา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นำคุณอนุสวรรค์  สายะวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัทหนองไฮ งานโยธาธิการขนาดใหญ่ เขื่อนไฟฟ้า โรงโม่หิน ซีเมนต์ คอนกรีต จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคุณอุ่นจิต  ขาพัน (ที่ปรึกษาประธานฝ่ายกฎหมาย) คุณบุญอยู่ สีสาน (ที่ปรึกษา) คุณขันเงิน  พัฒนา และคุณจีรกิตติ์ ตีระพฤติกุลชัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช         มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    Read more
คุณจักรพิพัฒน์  มัททวานนท์ (ผู้จัดการของลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และพนักงานของบริษัทไอดี มารดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

คุณจักรพิพัฒน์ มัททวานนท์ (ผู้จัดการของลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และพนักงานของบริษัทไอดี มารดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 – 11.30 น. คุณจักรพิพัฒน์  มัททวานนท์ (ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และพนักงานของบริษัทไอดี ได้มารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหารของมาโนเซ่ และรักษาการประธานนิติบุคคลลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการและคณะกรรมการนิติบุคคลลิฟวิ่งฮิลล์ คอนโดมิเนียม) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่  Read more
นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามความงามมาโนเซ่ และศิษย์เก่า อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์  ตั้งใจ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการและผู้จัดการ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จ.เชียงใหม่      Read more