คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30 - 11.00 น. คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดน่าน จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ และดูงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพร ตลอดจนปรึกษาหารือถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. นางสาวสกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์ นายภูมิธนิก กมลวัฒน์ และนายณรุจ สุปการ เจ้าหน้าที่จากบริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่อง กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่    Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนขอทุนวิจัย และเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนขอทุนวิจัย และเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ซึ่งเป็นประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง และหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตามลำดับ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมและพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนขอทุนวิจัย และเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนโครงการขอทุนวิจัย” และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” ณ ห้องรัฐมนตรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่      Read more
ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันวิจัยแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันวิจัยแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อเดือนมกราคม 2562 ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอกและโท (รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ จากมหาวิทยาลัยพายัพ, ดร. ภญ. วรางคณา โล่เจริญกาล จากสถาบันวิจัยแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน และนางสาวชลดา คำโน) เข้ามอบกระเช้าแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เนื่องในโอกาสวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่      Read more
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (นายพงษ์ชัย กาญจนมณี, นางสาวรพีพรรณ พิมพสุต และนายวิรุฬ คำอินต๊ะ) เข้ามอบกระเช้าแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่      Read more
ภก. ศุภชัย ศุภคติสันต์ จากบริษัท ควอลิเมด จำกัด ได้นำศาสตราจารย์ นพ. ดร. จอง ครูทมานน์ จากสถาบันวิจัย Leibniz Research Institute Environmental Medicine (IUF) ประเทศเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก. ศุภชัย ศุภคติสันต์ จากบริษัท ควอลิเมด จำกัด ได้นำศาสตราจารย์ นพ. ดร. จอง ครูทมานน์ จากสถาบันวิจัย Leibniz Research Institute Environmental Medicine (IUF) ประเทศเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ภก. ศุภชัย ศุภคติสันต์ จากบริษัท ควอลิเมด จำกัด ได้นำศาสตราจารย์ นพ. ดร. จอง ครูทมานน์ ศาสตราจารย์ทางด้านสาขา Dermatology and Environmental Medicine จากสถาบันวิจัย Leibniz Research Institute Environmental Medicine (IUF) ประเทศเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ    Read more
บุคลากรจาก Institute of Chinese Herbal Medicine, Hubei Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

บุคลากรจาก Institute of Chinese Herbal Medicine, Hubei Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กั๋ว เจี๋ย, คุณหยูว จินเหวิน  และคุณหลิว ไห่หัว จาก Institute of Chinese Herbal Medicine, Hubei Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือความร่วมมือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่    Read more
อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา (คุณสุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) และบุตรชาย (คุณอนุตร ฉัตรศิริกุล และคุณอนวัช ฉัตรศิริกุล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา (คุณสุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) และบุตรชาย (คุณอนุตร ฉัตรศิริกุล และคุณอนวัช ฉัตรศิริกุล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.00-12.40 น. อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา (คุณสุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) และบุตรชาย (คุณอนุตร ฉัตรศิริกุล และคุณอนวัช ฉัตรศิริกุล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของศูนย์วิจัย กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่          Read more
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ภก. กิตติกานต์ มงคลศิริ คุณพิรุณ อินตา และ คุณนลินาถ จ่าภา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่       Read more
อาจารย์ ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณวรัฐพร งามเงิน กรรมการบริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์ ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณวรัฐพร งามเงิน กรรมการบริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. อาจารย์ ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณวรัฐพร งามเงิน กรรมการบริษัท วาราเฮิร์บ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้านวัตกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดสากล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่Read more