คณะจาก สกว. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คณะจาก สกว. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. คณะจาก สกว. ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ ชัยวานิชศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา เลาหสงคราม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่  Read more
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ Prof. Dr. Masahiko Abe ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และภรรยา (Mrs. Tomoko Abe) ณ ห้องเข็มแสด ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ Prof. Dr. Masahiko Abe ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และภรรยา (Mrs. Tomoko Abe) ณ ห้องเข็มแสด ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-14.30 น. ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (MD)  ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ Prof. Dr. Masahiko Abe ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ มาโนเซ่ และศิษย์เก่าปริญญาเอก ของ Prof. Dr. Abe รวมทั้งหมด 33 ท่าน เข้าร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้องเข็มแสด ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่    Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับ Plenary Lecturer ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on ‘Herbal Medicines: Research and Commerce – Global Perspective’ ณ ประเทศอินเดีย

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับ Plenary Lecturer ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on ‘Herbal Medicines: Research and Commerce – Global Perspective’ ณ ประเทศอินเดีย

ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการบริหารและผู้จัดการ) ของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ในนามมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรระดับ Plenary Lecturer ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on ‘Herbal Medicines: Research and Commerce – Global Perspective’ ซึ่งจัดโดย L.M. College of Pharmacy ณ เมืองอาห์เมดาบัด รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้บรรยายเรื่อง “Scope of Herbal Drug Industry in Asia : Challenge and Opportunity in Research and Commerce” และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ได้บรรยายเรื่อง “Herbal Cosmetic Products & Research Prospects” หนังสือพิมพ์ของรัฐคุชราตได้มาสัมภาษณ์และลงบทความในหนังสือพิมพ์ของรัฐด้วย  Read more
บุคลากรของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้

บุคลากรของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้

             ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 บุคลากรของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ นำโดย อาจารย์ ดร. วรเดช มโนสร้อย (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) ดร.ภญ. จริญญาจันทร์คำปัน (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา) และดร. ภก. วรพงษ์ กิจดำรงธรรม (หัวหน้าฝ่ายเภสัชเคมี) ได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น พระราชวังคยองบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เกาะนามิ หุบเขาศิลปะโพชอน (Pocheon Art Valley) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสมและสมุนไพรของประเทศเกาหลีใต้ และตลาดเมียงดง โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (MD) ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยฯต่อไป  Read more
คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิม์จุฬา ผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House สกว. พร้อมคณะได้นำคุณเรวดี เกตุแก้ว(ผู้ประกอบการ)และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิม์จุฬา ผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House สกว. พร้อมคณะได้นำคุณเรวดี เกตุแก้ว(ผู้ประกอบการ)และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

             เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิม์จุฬา ผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House สกว. พร้อมคณะ ประกอบด้วย คุณเรวดี เกตุแก้ว (ผู้ประกอบการ) คุณมารุต มุสิกบุตร คุณสุกัญญา เสเกกุล คุณนลินทิพย์ สุรโชติเวศย์ และคุณยีระพงศ์ จินดาพราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยขอสนับสนุนทุนจาก สกว. กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (MD)    Read more
อ.ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณเจตน์ณรงค์ คำเป็ง เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อ.ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณเจตน์ณรงค์ คำเป็ง เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

           เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 10.00 -11.00 น. อ.ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคุณเจตน์ณรงค์ คำเป็ง ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือในการเขียนบทความเกี่ยวกับศูนย์วิจัย มาโนเซ่กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (MD)Read more
คุณธันยนันท์ ธนพัชร์บรรจง (คุณน้ำ) เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม  มาโนเซ่

คุณธันยนันท์ ธนพัชร์บรรจง (คุณน้ำ) เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-11.00 น. คุณธันยนันท์ ธนพัชร์บรรจง (คุณน้ำ) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)Read more
อาจารย์วีระ มะโนสร้อย เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์วีระ มะโนสร้อย เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

           เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-11.00 น. อาจารย์วีระ มะโนสร้อย ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (MD)Read more
ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเชิงสร้างสรร Innovative House Awards ประจำปี2017 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเชิงสร้างสรร Innovative House Awards ประจำปี2017 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลนักวิจัยดีเด่น สกว. และประกาศเกียรติคุณรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ด้านผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรร (ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดชนิดแคปซูลจากสมุนไพร) จำนวนรวม 2 รางวัลซึ่งเป็น 2 ใน 12 รางวัลที่คัดเลือกจาก 100 โครงการวิจัย และ 100 ผลิตภัณฑ์ของปีงบประมาณ 2559 ในการประกวด Innovative House Awards 2017 จัดโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้มอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลนักวิจัยดีเด่น สกว. และประกาศเกียรติคุณรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ด้านผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรร…Read more
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Victoria University เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Victoria University เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา และอาจารย์ นีรนาท ตาจุมปา ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ นำโดยศาสตราจารย์ขิ่น หม่อง ยุนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  Read more