วิสัยทัศน์ : ผู้นำระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ในปัจจุบัน ธุรกิจไม่ใช่เพียงเรื่องการซื้อขาย ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากไทยจะปรับตัวให้กลายเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนา หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า R&D การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันขึ้นกับเทคโนโลยีเป็นหลัก ประเทศใดมีการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนการผลิตต่ำ ถือว่าประเทศน้ัน มีการผลิตที่ขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศอื่น R&D หรือ การค้นคว้าวิจัยจึงเป็นเงื่อนไขหลักของความสําเร็จในด้านน้ี มาตรวัดการเติบโตด้านนี้ต้องดูจากงบประมาณที่ใช้ ในด้าน R&D ว่าเท่าใดจากผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือที่เรียกว่า GDP ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณด้าน R&D มากเป็นอันดับ1ของโลกคือ 4.8% ของ GDP ตามด้วย สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่นและเกาหลีที่มีสัดส่วนมากกว่า 3% และตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา เยอรมัน สิงคโปร์และฝรั่งเศส ที่มีสัดส่วนมากกว่า 2 % ของ GDP สําหรับไทยอยู่ที่ 0.2% ของ GDP ในความเป็นจริง รัฐบาลไทยมีนโยบายเพิ่มการทํา R&D เป็น 1% ของ GDP ซึ่งจะส่งผลให้ ไทยสามารถคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ได้ ทิศทางของ R&D จะมุ่งเน้นทางด้านการผลิตสินค้าที่มีตลาดอยู่ เช่น พืชผลทางเกษตรซึ่งจะมีการค้นคว้าวิจัยด้าน biotechnology และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

ดาวน์โหลดแผ่นพับได้ ที่นี่

มืออาชีพ

บริษัทมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ระดับนานาชาติและระดับชาติรวมมากกว่า 25 เรื่อง มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 400 เรื่อง

ยั่งยืน

แนวโน้มการดูแลรักษา สุขภาพและความงามของประชาชนใน ปัจจุบันได้เริ่มหันกลับมานิยมใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากข้ึน ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรจำนวนมาก

คุณภาพ

ผู้บริโภคมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัย เรามุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 

 

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

From The Blog

รางวัลนวัตกรรมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับนานาชาติ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย (The Preparation of Artificial Saliva Containing Mucilage Extract from Plants for Xerostomia Patients)” จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาของโลก  World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)  จัดขึ้นที่ Kaohsiung ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

รางวัลนวัตกรรมชนะเลิศเหรียญทอง ระดับนานาชาติ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย (The Preparation of Artificial Saliva Containing Mucilage Extract from Plants for Xerostomia Patients)” จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาของโลก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) จัดขึ้นที่ Kaohsiung ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

รางวัลนวัตกรรมชนะเ…
คุณ บุศรา  พวกอินแสง ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เฮลธ์ แอนด์เอสเธติคส์ จำกัด พร้อมด้วย คุณชัยวิทย์  พิพัฒน์สิริมงคล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณ บุศรา พวกอินแสง ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เฮลธ์ แอนด์เอสเธติคส์ จำกัด พร้อมด้วย คุณชัยวิทย์ พิพัฒน์สิริมงคล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่  5  มก…
อาจารย์ ดร. กรกช  จันทร์เสรีวิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) พร้อมด้วยครอบครัว ได้มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. กรกช จันทร์เสรีวิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) พร้อมด้วยครอบครัว ได้มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธัน…