อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ประเทศไทย และ Amity University, Noida สาธารณรัฐอินเดีย ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการและผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่   มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ประเทศไทย และ Amity University, Noida สาธารณรัฐอินเดีย ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย