ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. บัววรุณ  ศรีชัยกุล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 15.00 -17.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. บัววรุณ  ศรีชัยกุล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวิจัยกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่