สิทธิบัตร 27 เรื่อง

  • ระดับนานาชาติ 4 เรื่อง
  • ประเทศไทย 23 เรื่อง

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 154 เรื่อง

  • ระดับนานาชาติ 146 เรื่อง
  • ระดับประเทศ 8 เรื่อง

บทความทางวิชาการและการเผยแพร่ 106 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ 338 เรื่อง

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่

IMG_6455