pic1

 The Product List of

ฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 3” เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม ตํารับยาสมุนไพรจากภาคต่างๆ ของประเทศไทย ท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัฒนามาจากฐานข้อมูล “มโนสร้อย 1” และ “มโนสร้อย 2” ที่ ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อยและคณะ ได้ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนามามากกว่า 30 ปี ฐานข้อมูล“มโนสร้อย3”บรรจุตํารายาที่รวบรวมมาได้ท้ังหมด723 ฉบับแบ่งเป็นตํารายา สมุนไพรล้านนา(ภาคเหนือ) 355 ฉบับและตํารายาแพทย์แผนไทย 368 ฉบับในส่วนของ ตํารายาสมุนไพรล้านนาน้ัน ได้รวบรวมมาจาก 7 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ และน่าน ซึ่งเขียนเป็นภาษาล้านนาและต้อง นํามาปริวรรตก่อนโดยมีอยู่ 2 ขั้นตอนคือขั้นที่1 เป็นการปริวรรตจากข้อความภาษาและอักษรล้านนาให้เป็นอักษรไทย จากน้ันขั้นที่ 2 เป็นการแปลข้อความที่ได้จากขั้นที่ 1 ให้เป็น ภาษาไทยกลาง แต่สําหรับตํารายา แพทย์แผนไทยจะทําการปริวรรตในขั้นที่ 2 เลย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นที่ 1 แล้ว การแปลและปริวรรตดังกล่าวจะมี การตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังโดย นักนิรุกติศาสตร์ในข้นั ตอนสุดท้าย ข้อมูล ทีได้ท้ังหมดจะบันทึกลงในฐานข้อมูล ตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 3” ซึ่งฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้น ตํารับยา โรค/อาการและพืชสมุนไพร รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนสามารถพิมพ์รายงานการสืบค้นจากข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการนําไปวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการซึ่ง จะช่วยย่นระยะเวลาการวิจัยได้

โปรแกรมฐานข้อมูล 02

การจัดทําฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 3” นี้ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ “มโนสร้อย 1” ในปี พ.ศ. 2536 โดย ศ. ดร. ภก. จีรเดช และ ศ. ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ซึ่งตํารายาสมุนไพรที่ผ่านการปริวรรตและตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกลงในฐานข้อมูลแล้วมีมากกว่า 83,000 ตํารับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557) โดยหากได้จัดทําฐานข้อมูลจนเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะมีตํารับยาท้ังสิ้นมากกว่า 200,000 ตํารับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์เป็น ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ ตํารับยาสมุนไพรเหล่านี้มีการใช้ตาม ภูมิปัญญาที่ได้ผ่านการใช้รักษาในมนุษย์มาแล้วเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน โดยมิได้มีการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองมาก่อนเหมือนเช่นการวิจัยและพัฒนายาสมัยใหม่ แต่จะข้าม ขั้นตอนการทดสอบมาใช้ในคนเลยซึ่งเปรียบได้กับการทดสอบทางคลินิก(Clinical Trial)ตาม วิธีการวิจัยและพัฒนายาสมัยใหม่ เฉพาะตํารับยาสมุนไพรที่ใช้ได้ผลเท่าน้นั จึงจะมีการบันทึกในตําราและใช้ต่อๆกันมา ซึ่งจะไม่มีการพบในตํารายาใดเลยที่ระบุว่าใช้แล้วตาย แต่จะระบุว่าใช้ แล้วหาย ซึ่งเป็นการพิสูจน์เบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและปลอดภัยของตํารับยาสมุนไพร เหล่าน้ี ดังน้ัน วิธีการพัฒนายา อาหารเสริมและเครื่องสําอาง รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อื่นๆ เพื่อสุขภาพและความงามจากฐานข้อมูลตํารายาสมุนไพร “มโนสร้อย 3” น้ีจึงมีความ สะดวก รวดเร็วและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูง บริษัทศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จํากัด (มาโนเซ่) มีฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ข้างต้นที่พร้อมที่จะนํามาวิจัยและ พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสําอาง รวมท้งั ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอืน่ ๆ เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการนําออกสู่ธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป 

ดาวน์โหลดรายชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จํากัด ได้ ที่นี่

รายชื่อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของบริษัท “มาโนเซ่”

• โลชั่นป้องกันผมร่วง

• โลชั่นป้องกันผมร่วงสูตรนาโน

• เจลพริกสูตรนาโน

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับบํารุงสตรีวัยทอง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับบํารุงบุรุษวัยทอง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับบํารุงสตรีปวดประจําเดือน 2 สูตร

• สารสกัดตํารับสมุนไพรต้านมะเร็ง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับเบาหวาน

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับเส้นผม

• สารสกัดสมุนไพรต่างๆเพื่อสุขภาพและความงาม

• สารสกัดตํารับสมุนไพรต่างๆเพื่อสุขภาพและความงาม

• อื่นๆ 

ยาสมุนไพร 01   ยาสมุนไพร 02

วีดีทัศน์เกี่ยวกับฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

                                                                                          

                                                         ดาวน์โหลดแผ่นพับฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย “มโนสร้อย ๓” ได้ ที่นี่

                                                 วีดีทัศน์ตำรับยาสมุนไพรต้านมะเร็ง N040 ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ 

                                                                                          

                                                                     ดาวน์โหลดแผ่นพับตำรับยาสมุนไพรต้านมะเร็ง N040 ได้ ที่นี่