ความเป็นมา : การพัฒนาฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 1” สู่ “มโนสร้อย 4”

โปรแกรมฐานข้อมูล 02

                 ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช  มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย ได้จัดทำฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 3” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมตํารับยาสมุนไพรจากภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัฒนามาจากฐานข้อมูล “มโนสร้อย 1” และ “มโนสร้อย 2” ที่ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อยและคณะได้พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 รวมแล้วมากกว่า 30 ปี ฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” บรรจุตํารายาที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด 723 ฉบับ แบ่งเป็นตํารายาสมุนไพรล้านนา (ภาคเหนือ) 355 ฉบับและตํารายาแพทย์แผนไทย 368 ฉบับ ในส่วนของตํารายาสมุนไพรล้านนานั้นได้รวบรวมมาจาก 7 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่และน่าน ซึ่งเขียนเป็นภาษาล้านนาและต้องนํามาปริวรรตก่อนโดยมีอยู่ 2 ขั้นตอนคือขั้นที่ 1 เป็นการปริวรรตจากข้อความภาษาและอักษรล้านนาให้เป็นอักษรไทย จากนั้นขั้นที่ 2 เป็นการแปลข้อความที่ได้จากขั้นที่ 1 ให้เป็นภาษาไทยกลาง แต่สําหรับตํารายาแพทย์แผนไทยจะทําการปริวรรตในขั้นที่ 2 เลย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นที่ 1 แล้ว การแปลและปริวรรตดังกล่าวจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยนักนิรุกติศาสตร์ในขั้นตอนสุดท้าย ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะบันทึกลงในฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 3” ฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นตํารับยา โรค/อาการและพืชสมุนไพร รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนสามารถพิมพ์รายงานการสืบค้นจากข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการนําไปวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการวิจัยได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อยและคณะ ได้พัฒนาฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 4 เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและสืบค้นได้ง่าย รวมทั้งสามารถครอบคลุมตำรับยาสมุนไพรในทุกภาคของประเทศไทย ตลอดจนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีจำนวนกว่า 60 ชาติพันธุ์ในไทยอีกด้วย

              ในการพัฒนาฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ “มโนสร้อย 1” ในปี พ.ศ. 2536 จนถึงขณะนี้ฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” โดยมีการบรรจุตํารายาสมุนไพรที่ผ่านการปริวรรตและตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกลงในฐานข้อมูลแล้วมากกว่า 90,545 ตํารับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565) ในปัจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช และ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย จึงได้พัฒนาฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ต่อไปอีกเพื่อให้ทันสมัยและสามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ได้ ในชื่อว่า ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 4” ซึ่งขณะนี้พัฒนาได้เกือบ 80% แล้ว โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่สามารถบันทึกและรวบรวมตำรับยาสมุนไพรให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานข้อมูล “มโนสร้อย 4” นี้ ได้เพิ่มขอบเขตให้มีการบรรจุตำรับยาในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของไทยและประเทศใกล้เคียงซึ่งสามารถจัดเก็บตำรับยาที่บันทึกด้วยอักษรอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น กะเหรี่ยง ธรรมอีสาน ไทน้อย ขอมไทย เขมร พม่า และลาว เป็นต้น ส่วนชาติพันธุ์ที่ไม่มีอักษรเป็นของตนเอง ก็จะบันทึกอักษรเดิมโดยใช้อักษรโรมันแทนเสียงเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ดังนั้น หากได้จัดทําฐานข้อมูล “มโนสร้อย 4” จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะมีตํารับยาเพิ่มขึ้นจากเดิม 200,000 ตำรับ เป็นมากกว่า 300,000 ตํารับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอางและเสริมอาหารที่จะสามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้

             ตํารับยาสมุนไพรในฐานข้อมูล “มโนสร้อย 4” จะเป็นตำรับที่มีการใช้ตามภูมิปัญญาที่ได้ผ่านการใช้รักษาในคนมาแล้วเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน โดยมิได้มีการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองมาก่อนเหมือนเช่นการวิจัยและพัฒนายาสมัยใหม่ แต่จะข้ามขั้นตอนการทดสอบมาใช้ในคนเลยซึ่งเปรียบได้กับการทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial) ตามวิธีการวิจัยและพัฒนายาสมัยใหม่ เฉพาะตํารับยาสมุนไพรที่ใช้ได้ผลเท่านั้น จึงจะมีการบันทึกในตําราและใช้ต่อๆ กันมา จะเห็นว่าไม่มีการพบในตําราและตำรับยาใดเลยที่ระบุว่า “ใช้แล้วตาย” แต่จะระบุว่า “ใช้แล้วหาย” ซึ่งเป็นการพิสูจน์เบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตํารับยาสมุนไพรเหล่านี้ ดังนั้น วิธีการพัฒนายา เสริมอาหารและเครื่องสําอางรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อื่นๆ เพื่อสุขภาพและความงามจากฐานข้อมูลตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย “มโนสร้อย 4 ที่พัฒนาได้นี้ จะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและย่นระยะเวลาในโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงยิ่งขึ้นในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

              บริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จํากัด  โดยศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อยและ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบตลอดจนดูแลฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ในขณะนี้ และฐานข้อมูล “มโนสร้อย 4 ที่กำลังจะพัฒนาได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่จะสามารถนํามาศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยา เสริมอาหารและเครื่องสําอางรวมทั้งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยและมีศักยภาพสูงในการนําออกสู่ธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลดรายชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จํากัด ได้ ที่นี่

รายชื่อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของบริษัท “มาโนเซ่”

• โลชั่นป้องกันผมร่วง

• โลชั่นป้องกันผมร่วงสูตรนาโน

• เจลพริกสูตรนาโน

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับบํารุงสตรีวัยทอง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับบํารุงบุรุษวัยทอง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับบํารุงสตรีปวดประจําเดือน 2 สูตร

• สารสกัดตํารับสมุนไพรต้านมะเร็ง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับเบาหวาน

• สารสกัดตํารับสมุนไพรสําหรับเส้นผม

• สารสกัดสมุนไพรต่างๆเพื่อสุขภาพและความงาม

• สารสกัดตํารับสมุนไพรต่างๆเพื่อสุขภาพและความงาม

• อื่นๆ 

ยาสมุนไพร 01ยาสมุนไพร 02

วีดีทัศน์เกี่ยวกับฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ดาวน์โหลดแผ่นพับฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย “มโนสร้อย ๓” ได้ ที่นี่

           

                                     วีดีทัศน์ตำรับยาสมุนไพรต้านมะเร็ง N040 ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ 

                                                                     ดาวน์โหลดแผ่นพับตำรับยาสมุนไพรต้านมะเร็ง N040 ได้ที่นี่