ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือชีวเคมีหรือเภสัชศาสตร์
2. มีความรู้ทางด้านเพาะเลี้ยงเซลล์/การใช้สัตว์ทดลอง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติที่ดีและสุภาพเรียบร้อย
4. มีความขยันขันแข็งและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่
5. ผู้สมัครที่เป็นชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
6. ไม่เคยถูกไล่ออก / ถูกปลดออก จากสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยสาเหตุการกระทําผิดทางวินัย
7. ไม่เคยต้องโทษทางอาญา ยกเว้น ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่เกิดจากความประมาท
8. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอันสังคมรังเกียจ
9. ต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
10. ต้องมีพฤติกรรมและจิตใจอันเป็นปกติ
11. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววาสนา หลวงธิ หรือนางศิรินันท์ ฟูตั๋น ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เลขที่ 179 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทร. 053 270182, 270041 (เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.) หรือทาง e-mail : manose.researchcenter@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถ ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.manose.co ในหัวข้อกิจกรรม (ภาษาไทย)

ดาวน์โหลด ใบสมัคร(.pdf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *