คุณสุมิตรา มัทธุรนนท์ พร้อมด้วย คุณสุมาลี เจริญชัยพงศ์ คุณปรีดี โยธีพิทักษ์ และ คุณกฤติยา ภมรศิริโรจน์ เพื่อนนิสิตร่วมรุ่นของ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ขณะศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณสุมิตรา มัทธุรนนท์ พร้อมด้วย คุณสุมาลี เจริญชัยพงศ์ คุณปรีดี โยธีพิทักษ์ และ คุณกฤติยา ภมรศิริโรจน์ เพื่อนนิสิตร่วมรุ่นของ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ขณะศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น. คุณสุมิตรา  มัทธุรนนท์ พร้อมด้วย ค…continue reading →
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร “Lypose” : ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ “Manose” ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ในโครงการคัดเลือกผู้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจำปี 2564

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร “Lypose” : ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ “Manose” ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ในโครงการคัดเลือกผู้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจำปี 2564

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้คัดเลือกผู้ประกอบการและผลิตภั…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.15 – 15.15 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีร…continue reading →
คุณ ภัทรพงศ์ เจ้าดูรี และคุณ ปราณี สวัสดิ์ทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม  มาโนเซ่ และ VDO Conference กับ ดร. กำรุณ มักสิริสมบัติ และ คุณ ไมเคิล มักสิริสมบัติ      จากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณ ภัทรพงศ์ เจ้าดูรี และคุณ ปราณี สวัสดิ์ทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และ VDO Conference กับ ดร. กำรุณ มักสิริสมบัติ และ คุณ ไมเคิล มักสิริสมบัติ จากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับศูนย์วิจัยมาโนเซ่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. คุณ ภัทรพงศ์  เจ้าดูรี และคุณ ปร…continue reading →
ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาครีมต้านสิวจากสารสกัดเครื่องเทศไทย”

ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาครีมต้านสิวจากสารสกัดเครื่องเทศไทย”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.  จีรเดช มโนสร้อย (…continue reading →
ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย ภญ. ศิริพร พรหมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด และคุณวัชรภรณ์ เครือเขื่อนเพชร เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก. เสกสม ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย จากบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด พร้อมด้วย ภญ. ศิริพร พรหมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด และคุณวัชรภรณ์ เครือเขื่อนเพชร เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ภก. เสกสม  ดีนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลา…continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา    มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการในงานสัมมนา “TCFF Natural Extract X-Hibition Tools (NEXT) for Cosmetics” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (Manose) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการในงานสัมมนา “TCFF Natural Extract X-Hibition Tools (NEXT) for Cosmetics” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.00 น. – 16.35 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย …continue reading →
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ พร้อมด้วย ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ ผู้บริหารบริษัท ควอลิเมด จำกัด และอาจารย์ ดร.บังอร เกียรติธนากร ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด เดินทางไปดูงานและปรึกษาหารือกับ คุณปุณพัฒน์ วานิชศิริโรจน์ ผู้บริหารโรงงานผลิตลูกอมสมุนไพร เล่งเกียง ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ พร้อมด้วย ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ ผู้บริหารบริษัท ควอลิเมด จำกัด และอาจารย์ ดร.บังอร เกียรติธนากร ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด เดินทางไปดูงานและปรึกษาหารือกับ คุณปุณพัฒน์ วานิชศิริโรจน์ ผู้บริหารโรงงานผลิตลูกอมสมุนไพร เล่งเกียง ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  ม…continue reading →
อาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และคณะ ได้นำ นายอำเภอสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  คุณชนิดา คณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และคณะผู้บริหารในสังกัดอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

อาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และคณะ ได้นำ นายอำเภอสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณชนิดา คณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และคณะผู้บริหารในสังกัดอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบด…continue reading →
คุณ ชัยวัฒน์ เลิศกุศล กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท ซีมอน คอนสตรัคชั่น จำกัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

คุณ ชัยวัฒน์ เลิศกุศล กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท ซีมอน คอนสตรัคชั่น จำกัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. คุณ ชัยวัฒน์  เลิศกุศล กรรมการผ…continue reading →