รศ. ดร. Charu Gupta (Visiting Professor ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศอินเดีย-ไทย-มาเลเซีย ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ Amity University) จาก Amity Institute of Herbal Research & Studies, Amity University, Uttar Pradesh (AUUP) ประเทศอินเดีย  ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่พร้อมสามีและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการวิจัยในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่

ในระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2565 รศ. ดร. Charu Gupta (Visiting Professor ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศอินเดีย-ไทย-มาเลเซียของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) จาก Amity Institute of Herbal Research & Studies, Amity University, Uttar Pradesh (AUUP) ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยสามี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่และ รศ. ดร. Charu Gupta ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกับ ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร), ศ.ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และได้เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต หลังจากนั้น รศ. ดร. Charu Gupta ได้บรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Indian Medicinal & Aromatic Plants and Health Care Products” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ รวมทั้ง รศ. ดร. Charu Gupta ได้ร่วมงามฉลองปีใหม่ของศูนย์วิจัยฯ ณ วิลล่าเดอมโนสร้อย แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่