ผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาครีมต้านสิวจากสารสกัดเครื่องเทศไทย”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.  จีรเดช มโนสร้อย (ประธานกรรมการบริหาร) ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (กรรมการบริหารและผู้จัดการ) และอาจารย์ ดร.ภก.วรพงษ์ กิจดำรงธรรม (หัวหน้าฝ่ายเภสัชเคมี)  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบปกป้องค้นคว้าอิสระของนางสาวรพีพรรณ  พิมพสุต นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาครีมต้านสิวจากเครื่องเทศไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรพล  นธการกิจกุล เป็นประธานคณะกรรมการสอบฯ และอาจารย์ พทป. รัฐพรรณ  สันติอโนทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการสอบ