ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการได้ ที่นี่

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อได้ ที่นี่

รายการการบริการทดสอบต่างๆ  ที่นี่

บริการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางและอาหารเสริม

บริการตรวจสอบวิเคราะห์สาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC และ UV-Detector
 2. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC และ Refractive Index Detector
 3. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer
 4. การตรวจสอบวิเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วย Agarose Gel Electrophoresis
 5. การตรวจสอบวิเคราะห์โปรตีนและเปปไทด์ด้วย Polyacrylamide Gel Electrophoresis
 6. การตรวจสอบวิเคราะห์โปรตีน
 7. การตรวจสอบวิเคราะห์พฤกษเคมีในพืชสมุนไพร (แอลคาลอยด์, แอนธราควิโนน, แคโรทีนอยด์, กลัยโคไซด์แซนโทน, ฟลาโวน, แทนนิน และไตรเทอร์ปีน/สเตียรอยด์) โดยวิธีทางเคมี

บริการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง โดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) Assay เช่น :
 • เซลล์มะเร็งช่องปาก(KBcell)
 • เซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cell)
 • เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ (HT29 cell)
 • เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa cell)
 • เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (DU145 cell)
 • เซลล์มะเร็งปอด (A549 cell)
 • เซลล์มะเร็งอื่นๆ

   2. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสาร/สมุนไพร โดยวิธี Disc Diffusion

 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus mutans
 • Propionibacterium acnes
 • เชื้ออื่นๆ
 1. การตรวจสอบฤทธิ์อะพอพโทซิส โดยวิธี Acridine Orange / Ethidium Bromide (AO/EB) Assay
 2. การตรวจสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง โดยวิธี Nitroblue Tetrazolium Test
 3. การตรวจสอบฤทธิ์กระตุ้น /ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายคอลลาเจน โดยวิธี Gelatin Zymography
 4. การตรวจสอบฤทธิ์สลายโปรตีนของเอนไซม์ โดยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสง
 5. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสง
 6. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Angiotensin Converting Enzyme (ACE) โดยชุดทดสอบ
 7. การตรวจสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วยวิธีการต่างๆ
 • Free-radical scavenging
 • Lipid peroxidation inhibition
 • Metal chelating

 10. การตรวจสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งในหนู Human Tumor Xenograft Nude Mice

 11. การตรวจสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงโดยวิธีTailCuff

 12. การตรวจสอบฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนําให้เป็นเบาหวานด้วย Alloxan

 13. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ 5α reductase ที่เกี่ยวกับผมร่วง

 14. การตรวจสอบฤทธิ์กระตุ้นเม็ดสี melanogenesis

 15. อื่นๆ

บริการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบการซึมผ่านผิวหนังของสาร โดยวิธี Franz Cell Diffusion
 2. การตรวจสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยวิธี Closed Patch Test บนผิวหนังกระต่าย
 3. การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย (Escherichia coli, Salmonella spp. และเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในอากาศ) ในผลิตภัณฑ์ โดยวิธี Spread-Plate Technique
 4. การตรวจสอบความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ (human skin fibroblast) โดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) Assay
 5. การตรวจสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน / กึ่งเฉียบพลัน / กึ่งเรื้อรัง ของสารในหนูเม้าส์ และหนูแรท

บริการพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

บริการพัฒนาสูตรตํารับและผลิตภัณฑ์ของสารและสารสกัดจากสมุนไพร

 1. นาโนพาร์ติเคิล / ไลโปโซม / นีโอโซม / คิวโบโซม
 2. ยาเม็ด / แคปซูล / แกรนูล / ชาชง
 3. ครีม / เจล / โลชั่น

บริการให้คําปรึกษาและรับจ้างทําวิจัยทางด้านสุขภาพและความงามในการพัฒนา วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อการนําออกสู่เชิงพาณิชย์

บริการอื่นๆได้แก่งานต่างๆดังนี้:

 1. การบริการวิเคราะห์สารพันธุกรรม
 2. การบริการทางด้านชีวเภสัชกรรม
 3. การบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกรรม
 4. การบริการทดสอบอาหาร
 5. การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์
 6. การบริการทดสอบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม
 7. การบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 8. การเพิ่มหมู่ OH และพันธะคู่โดยขบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ
 9. การผลิตสารโดยวิธีการ Bioconversion/Fermentation
 10. การนํา DNA เข้าเซลล์

ตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่บริษัทสามารถให้บริการวิจัยและพัฒนาและการ ตรวจสอบวิเคราะห์ได้