ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการได้   คลิกที่นี่

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อได้   คลิกที่นี่

รายการการบริการทดสอบต่างๆ   คลิกที่นี่

ข้อมูล : งานบริการวิเคราะห์/ ตรวจสอบมาตรฐานของสารสำคัญในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ :

        –  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ (การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร / การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / การจัดทำ specification และ certificate of analysis (COA) ของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ / การจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารสกัด MSDS (Material Safety Data Sheet) และของผลิตภัณฑ์ PSDS (Product Safety Data Sheet) / การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์การทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์ / สัตว์ทดลอง
        –  การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของสารสำคัญต่าง ๆ ในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
        –  การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร (Microbial Contamination Test in Cosmetics and Food Supplements)
        –  การหาปริมาณโปรตีนทั้งหมด (Total Protein Content) ด้วยวิธี Dye – binding (Bradford assay) : การวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร
        –  การวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic contents) : การทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
        –  การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (Total flavonoid contents) : การทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
        –  การทดสอบการก่อการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครของผลิตภัณฑ์ ยาที่ใช้ทางผิวหนัง และเครื่องสำอาง
        –  การทดสอบการซึมผ่านผิวหนัง/การปลดปล่อยสารสำคัญจากสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ผ่านเข้าทางผิวหนังด้วยเครื่อง Franz diffusion cell : การทดสอบเพื่อการพัฒนาเวชสำอาง (Cosmeceutical) และยาที่ให้ทางผิวหนัง 
       –  การคัดกรองสารพฤกษเคมี (Phytochemical Screening) เพื่อการวิจัย และพัฒนายา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
       –  การทดสอบความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงเหงือก : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากจากสารสกัดสมุนไพรหรือสารอื่น ๆ
       –  การวัดขนาดอนุภาค (Particle size analysis) และค่าศักย์ไฟฟ้า (Zeta potential measurement)

ข้อมูล : งานบริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ทั้งในหลอดทดลอง เซลล์เพาะเลี้ยงและอาสาสมัคร :

       – การวัดประสิทธิภาพการเป็น Moisturizer การทำให้ผิวขาวและประสิทธิภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง
       – การทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน : ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
         – การทดสอบฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง (Anti-proliferative Activity)ในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
       – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส : การทดสอบที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาวจากสารสกัดสมุนไพร
       – การหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) โดย วิธีBroth Microdilution : การทดสอบพื้นฐานที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
       – การทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน : สามารถนำไปใช้ในการพัฒนายา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรเพื่อลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
      – การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองโดยวิธี Ethyl phenylpropiolate – induced ear edema
      – การทดสอบฤทธิ์ทำให้อายุยืน/ชะลอวัยโดยการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ Telomerase : การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้อายุยืน/ชะลอวัย
      – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α–reductase ที่เกี่ยวข้องกับศีรษะล้าน
      – การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลอง (In-vitro anti-inflammatory activity) เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านการอักเสบ เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
      – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี Disc Diffusion : การทดสอบพื้นฐานของสารสกัดสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางและเสริมอาหาร
      – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อิลาสเตส (Elastase) ที่เร่งการเกิดริ้วรอยบนผิวหนัง : การทดสอบที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอย
      – การทดสอบฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงเพื่อการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดไขมันในเลือด
      – การทดสอบประสิทธิภาพการลดริ้วรอยและชะลอความแก่บนผิวหนังในอาสาสมัครของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง
      – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง/กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสและสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยง : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวหรือผิวแทน (เข้ม) จากสารสกัดจากพืช
      – การทดสอบการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) ในเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ : การทดสอบที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยและรักษาแผลเป็นชนิดนูน
     – การตรวจสอบฤทธิ์ชะลอวัยโดยการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Collagenase : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดสมุนไพร
     – การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการตายแบบอะพอพโทซิส (Apoptosis) ในเซลล์มะเร็งสำหรับสารสกัดสมุนไพรต้านมะเร็ง หรือผลิตภัณฑ์ต้านมะเร็งโดยวิธีการย้อมสีผสม Acridine Orange และ Ethidium Bromide (AO/EB) 
     – การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) : การทดสอบฤทธิ์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ยา และเครื่องสำอาง
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Lipase ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Cutibacterium acnes ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคสิว (acnes) : การทดสอบที่สามารถนำไปทดสอบสารสกัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษาสิวได้
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ alpha – amylase : การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคุมน้ำหนัก
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Alpha – glucosidase : การทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักได้
     – การวัดปริมาณน้ำมันบนผิวอาสาสมัครด้วยเครื่อง Sebumeter เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดความมันบนผิว
     – การวัดอัตราการสูญเสียน้ำออกจากผิวอาสาสมัครด้วยเครื่อง TEWA Meter เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว
     – การวัดสีผิวในอาสาสมัครด้วยเครื่อง Mexameter เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาว
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Malaszesia furfur ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรครังแค (Dandruff) : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคจากสารสกัดสมุนไพรและสารออกฤทธิ์อื่น ๆ
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดหนอง (Pus) : การทดสอบที่สามารถนำไปพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและสารออกฤทธิ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคติดเชื้อ
     – การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคแคนไดดิเอสิส (Candidiasis) : การทดสอบที่สามารถนำไปพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและสารออกฤทธิ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคแคนไดดิเอสิส
     – การตรวจสอบการระเหยของน้ำ Transepidermal Water Loss (TEWL) โดยใช้ระบบเยื่อเมนเบรนเลียนแบบผิวหนังมนุษย์เพื่อประเมินการเพิ่มความชุ่มชื้นของผลิตภัณฑ์ต่อผิวหนัง

บริการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางและอาหารเสริม

บริการตรวจสอบวิเคราะห์สาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC และ UV-Detector
 2. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC และ Refractive Index Detector
 3. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer
 4. การตรวจสอบวิเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วย Agarose Gel Electrophoresis
 5. การตรวจสอบวิเคราะห์โปรตีนและเปปไทด์ด้วย Polyacrylamide Gel Electrophoresis
 6. การตรวจสอบวิเคราะห์โปรตีน
 7. การตรวจสอบวิเคราะห์พฤกษเคมีในพืชสมุนไพร (แอลคาลอยด์, แอนธราควิโนน, แคโรทีนอยด์, กลัยโคไซด์แซนโทน, ฟลาโวน, แทนนิน และไตรเทอร์ปีน/สเตียรอยด์) โดยวิธีทางเคมี

บริการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง โดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) Assay เช่น :
 • เซลล์มะเร็งช่องปาก(KBcell)
 • เซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cell)
 • เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ (HT29 cell)
 • เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa cell)
 • เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (DU145 cell)
 • เซลล์มะเร็งปอด (A549 cell)
 • เซลล์มะเร็งอื่นๆ

   2. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสาร/สมุนไพร โดยวิธี Disc Diffusion

 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus mutans
 • Propionibacterium acnes
 • เชื้ออื่นๆ
 1. การตรวจสอบฤทธิ์อะพอพโทซิส โดยวิธี Acridine Orange / Ethidium Bromide (AO/EB) Assay
 2. การตรวจสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง โดยวิธี Nitroblue Tetrazolium Test
 3. การตรวจสอบฤทธิ์กระตุ้น /ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายคอลลาเจน โดยวิธี Gelatin Zymography
 4. การตรวจสอบฤทธิ์สลายโปรตีนของเอนไซม์ โดยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสง
 5. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสง
 6. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Angiotensin Converting Enzyme (ACE) โดยชุดทดสอบ
 7. การตรวจสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วยวิธีการต่างๆ
 • Free-radical scavenging
 • Lipid peroxidation inhibition
 • Metal chelating

 10. การตรวจสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งในหนู Human Tumor Xenograft Nude Mice

 11. การตรวจสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงโดยวิธีTailCuff

 12. การตรวจสอบฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนําให้เป็นเบาหวานด้วย Alloxan

 13. การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ 5α reductase ที่เกี่ยวกับผมร่วง

 14. การตรวจสอบฤทธิ์กระตุ้นเม็ดสี melanogenesis

 15. อื่นๆ

บริการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบการซึมผ่านผิวหนังของสาร โดยวิธี Franz Cell Diffusion
 2. การตรวจสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยวิธี Closed Patch Test บนผิวหนังกระต่าย
 3. การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย (Escherichia coli, Salmonella spp. และเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในอากาศ) ในผลิตภัณฑ์ โดยวิธี Spread-Plate Technique
 4. การตรวจสอบความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ (human skin fibroblast) โดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) Assay
 5. การตรวจสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน / กึ่งเฉียบพลัน / กึ่งเรื้อรัง ของสารในหนูเม้าส์ และหนูแรท

บริการพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

บริการพัฒนาสูตรตํารับและผลิตภัณฑ์ของสารและสารสกัดจากสมุนไพร

 1. นาโนพาร์ติเคิล / ไลโปโซม / นีโอโซม / คิวโบโซม
 2. ยาเม็ด / แคปซูล / แกรนูล / ชาชง
 3. ครีม / เจล / โลชั่น

บริการให้คําปรึกษาและรับจ้างทําวิจัยทางด้านสุขภาพและความงามในการพัฒนา วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อการนําออกสู่เชิงพาณิชย์

บริการอื่นๆได้แก่งานต่างๆดังนี้:

 1. การบริการวิเคราะห์สารพันธุกรรม
 2. การบริการทางด้านชีวเภสัชกรรม
 3. การบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกรรม
 4. การบริการทดสอบอาหาร
 5. การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์
 6. การบริการทดสอบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม
 7. การบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 8. การเพิ่มหมู่ OH และพันธะคู่โดยขบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ
 9. การผลิตสารโดยวิธีการ Bioconversion/Fermentation
 10. การนํา DNA เข้าเซลล์

ตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่บริษัทสามารถให้บริการวิจัยและพัฒนาและการ ตรวจสอบวิเคราะห์ได้