พิพิธพัณฑ์ มาโนเซ่ - แปลน

จากประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานในการทําวิจัยทางด้านเกี่ยวกับยาและ สมุนไพรมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ศ. ดร. ภก. จีรเดช และ ศ. ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ใน นามของบริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและ ความงาม มาโนเซ่ จํากัด มีแนวคิดและ แผนในอนาคตที่จะจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ “มาโนเซ่” ข้ึนที่บ้านดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ห่างจากตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 30 กิโลเมตร) บนเน้ือที่ ประมาณ 100 ไร่ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แห่ง แรกในประเทศไทยที่รวบรวม เก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านเภสัช ศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อนุรักษ์ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพและความงาม รวมท้ังเป็นแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น คัมภีร์ตํารายา แผนโบราณ และตํารายาสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่แสดงประวัติความเป็นมาของ วิชาชีพและการเรียนการสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม จัดแสดง อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ คิดค้น วิจัย พัฒนา และผลิตยา ผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมและเครื่องสําอางและใช้เป็นที่จัดแสดงองค์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและสวนสมุนไพร ตลอดจนมีบริเวณสําหรับการดูแลสุขภาพและ ความงาม โดนเน้นการเป็นศูนย์ชะลอวัยจากองค์ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ซึ่งท้ังหมดน้ี จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ตลอดจนการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่วิชาชีพเภสัชศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยได้