สวนสมุนไพร - วิว 09      สวนสมุนไพร - วิว 04

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชสมุนไพร มากมายหลายชนิด ดังเห็นได้จากบันทึกในตํารายาต่างๆ ที่มีการเลือกใช้สมุนไพรอย่าง หลากหลาย แต่ด้วยสภาพแวดล้อม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน ปัจจุบัน ทําให้พืชสมุนไพรบางชนิด หาได้ยากหรืออาจไม่เป็นที่รู้จัก ด้วย เหตุนี้ ศ. ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย และคณะ โดยบริษัท ศูนย์วิจัย สุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จํากัด มีแนวความคิดที่จะจัดต้ังสวน สมุนไพร “มาโนเซ่” เพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมพืชสมุนไพรต่างๆ ที่มีการใช้ ในตํารายา มิให้พืชสมุนไพรเหล่าน้ี สูญพันธ์ุไป สวนสมุนไพรน้ีจึง เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่จัด แสดงพืชสมุนไพรต่างๆ และสามารถ นํามาใช้ประโยชน์ได้ อีกท้ังยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและ ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไปได้